PRODUCTS
产品资讯

KT-47

Product details
 
型号 KT-47R KT-47N KT-47P
开关逻辑 SPST常开型 电子式无接点,常开型 电子式无接点,常开型
输出接点型式 有接点 无接点 NPN 型 无接点PNP
使用电压范围 5 ~ 240V DC/AC 5 ~ 30V DC 5 ~ 30V DC
最大开关电流 500mA max. 200mA max. 200mA max.
接点容量 10W max. 6W max. 6W max.
消耗电流 22mA@24V DC max. 20mA@24V DC max.
内部电压降 3.0V max. 2.0V max. 2.5V max.
指示灯颜色 黄色 LED 黄色 LED 黄色 LED
电线 Ø2.8, 2C, PVC Ø2.8, 3C, PUR Ø2.8, 3C, PUR
最大切换工作频率 200Hz 1000Hz 1000Hz
感应磁场强度 50 高斯 50 高斯 50 高斯